Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zamówienia publiczne

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Ogłoszenie o udzieleniu zamówiania - ochrona osób i mienia 2021 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Działając w imieniu Zamawiającego zawiadamiam o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania:” Usługa ochrony osób i mienia Domu Pomocy Społecznej ul Wójtowska 13 00-224 Warszawa”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 31.12.2020r. pod numerem 777300-N-2020.

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2015 r. poz. 2164.) zwanej dalej ustawą Pzp.

Cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia, która wynosiła 142 064,58 zł brutto.

W trakcie badania ofert przez Komisję przetargową stwierdzono, że ceny dwóch ofert przekraczały kwotę jaka Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Wobec powyższego Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie zadania:” Usługa ochrony osób i mienia Domu Pomocy Społecznej ul Wójtowska 13 00-224 Warszawa
Data ogłoszenia:
10-03-2021
Data wprowadzenia:  09-03-2021


Wprowadził Czubek Grażyna (Dom Pomocy Społecznej Wójtowska) 2021-03-09
Aktualizujący Czubek Grażyna (Dom Pomocy Społecznej Wójtowska) 2021-03-10
Zatwierdzający Druś Małgorzata (DPS Wójtowska) 2021-03-10
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-03-10
Wersja standardowa