Kanał Wyżej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówiania - ochrona osób i mienia 2021 r.

Treść
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
Działając w imieniu Zamawiającego zawiadamiam o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania:” Usługa ochrony osób i mienia Domu Pomocy Społecznej ul Wójtowska 13 00-224 Warszawa”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 31.12.2020r. pod numerem 777300-N-2020.
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2015 r. poz. 2164.) zwanej dalej ustawą Pzp.
Cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
 
Uzasadnienie faktyczne i prawne
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia, która wynosiła 142 064,58 zł brutto.
W trakcie badania ofert przez Komisję przetargową stwierdzono, że ceny dwóch ofert przekraczały kwotę jaka Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Wobec powyższego Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie zadania:” Usługa ochrony osób i mienia Domu Pomocy Społecznej ul Wójtowska 13 00-224 Warszawa

Załączniki
Informacja z otwarcia ofert.pdf
Ogloszenie o Udzieleniu zamówienia.pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu.pdf


Data ogłoszenia
2021-03-10

Data wprowadzenia:  09-03-2021

Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje

Wersja standardowa