DPS ul. Wójtowska
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska > Menu Przedmiotowe > Zamówienia publiczne > Ogłoszenie o przetargu na przebudowę pomieszczeń szatni dla opiekunów w DPS

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę pomieszczeń szatni dla opiekunów w DPS

  Drukuj
 

Warszawa: Przebudowa pomieszczeń szatni dla pracowników - opiekunów Mieszkańców, w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej 13 w Warszawie.
Numer ogłoszenia: 190556 - 2015; data zamieszczenia: 27.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , ul. Wójtowska 13, 00-224 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8315251, faks 22 8315251.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpswojtowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa pomieszczeń szatni dla pracowników - opiekunów Mieszkańców, w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej 13 w Warszawie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa i przedmiary robót..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67, ust. 1, pkt 6 Ustawy prawo zamówień publicznych o łącznej wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3, 45.26.25.00-6, 45.45.00.00-6, 45.23.24.60-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 groszy). Wymagania dotyczące wnoszenia wadium określone zostały w pkt 7 SIWZ.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem, w ciągu ostatnich 5 lat przed składaniem ofert, minimum 3 robót budowlanych, remontowych (w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, wentylacji mechanicznej w różnych proporcjach) wykonanych w obiektach czynnych takich jak: domy pomocy społecznej, domy opieki, szpitale, hospicja, zakłady opiekuńczo-lecznicze, szkoły i pensjonaty. Wartość brutto każdej z wykonanych robót nie może być niższa, niż 250 000,00 zł oraz przedstawi dowody potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca będzie dysponować osobą posiadającą aktualne budowlane uprawnienia elektryczne do kierowania, osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, do kierowania robotami (lub podobne), osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych, do kierowania robotami (lub podobne). Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za przebieg wszystkich robót budowlanych, która będzie codziennie obecna na terenie budowy i posiada udokumentowany co najmniej roczny staż w obecnej firmie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Oświadczenie, że osoba, która będzie kierować robotami elektrycznymi, posiada aktualne uprawnienia budowlane, elektryczne bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania. - Oświadczenie, że dwie osoby wykonujące roboty elektryczne będą posiadać uprawnienia SEP do 1 KV. - Oświadczenie, że osoba, która będzie kierować robotami ogólnobudowlanymi, posiada aktualne uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi. - Oświadczenie, że osoba, która będzie kierować robotami sanitarnymi i wentylacyjnymi, posiada aktualne uprawnienia budowlane w specjalności instalacji sanitarnych i urządzeń sanitarnych, bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami. - Potwierdzenie wykonania wizji lokalnej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji na wykonane roboty - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpswojtowska.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej ul.Wójtowska 13 00-224 Warszawa Kancelaria (pok. 5).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2015 godzina 09:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej ul.Wójtowska 13 00-224 Warszawa Kancelaria (pok. 5).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert

 

Data ogłoszenia:
29-07-2015
Data wprowadzenia:  29-07-2015
 
 
Wprowadził BZMW/ext.BJurewicz 29-07-2015
Aktualizujący bzmw/ext.bjurewicz 30-07-2015
Zatwierdzający Druś Małgorzata (DPS Wójtowska) 30-07-2015
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-07-2015
Liczba odwiedzin: 813
Rejestr zmian