DPS ul. Wójtowska
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska > Menu Przedmiotowe > Zamówienia publiczne > Ogłoszenie o Przetargu

Ogłoszenie o Przetargu

  Drukuj
 

WARSZAWA: DOSTAWA ŻYWNOŚCI
Numer ogłoszenia: 506784-2013  ; data zamieszczenia: 09.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej  w Warszawie , ul. Wójtowska 13, 00-224 Warszawa, woj. mazowieckie, tel./faks 022 831 52 51.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ŻYWNOŚCI.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa żywności w okresie 02.01.2014 - 31.12.2014 na: 1. Warzywa, owoce - załącznik nr 5 do SIWZ 2. Pieczywo, wyroby cukiernicze- załącznik nr 6 do SIWZ 3. Nabiał - załącznik nr 7 do SIWZ 4.Mięso, wędliny - załącznik nr 8 do SIWZ 5. Art. sypkie, słodycze, przyprawy, konserwy – załącznik nr 9 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 03.00.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
  • min. 3 referencje potwierdzające doświadczenie w dostawach żywności do podobnych instytucji tj. domów pomocy, domów opieki, szpitali, zakładów opiekuńczo leczniczych itp.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4)

W przypadku braku zaświadczeń z US, ZUS lub KRK należy przedstawić pisemne oświadczenie oferenta

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Tak jak określono to w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wojtowska.za.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej 00-224 Warszawa, ul. Wójtowska 13.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2012 godzina 09:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej, 00-224 Warszawa,  ul. Wójtowska 13.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 10 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Warzywa - owoce.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa żywności w okresie 02.01.2014 - 31.12.2014 Warzywa - owoce - załącznik nr 5 do SIWZ.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15300000-1

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pieczywo, wyroby cukiernicze

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa żywności w okresie 02.01.2014 - 31.12.2014 Pieczywo, wyroby cukiernicze - załącznik nr 6 do SIWZ.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15811000-6, 15812000-3

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Nabiał

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa żywności w okresie 02.01.2014 - 31.12.2014 Nabiał - załącznik nr 7 do SIWZ.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15510000-6, 15551000-5, 15540000-5

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Mięso, wędliny

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa żywności w okresie 02.01.2014 - 31.12.2014 Mięso, wędliny - załącznik nr 8 do SIWZ.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15110000-2, 15131110-9

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Art. sypkie, słodycze, przyprawy, konserwy

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa żywności w okresie 02.01.2014 - 31.12.2014 Art. sypkie, słodycze, przyprawy, konserwy - załącznik nr 9 do SIWZ.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15110000-2, 15131110-9, 15243000-3, 15300000-1

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Załączniki:
Data ogłoszenia:
09-12-2013
Data wprowadzenia:  09-12-2013
 
 
Wprowadził BZMW/ext.BJurewicz 09-12-2013
Aktualizujący bzmw/ext.bjurewicz 12-12-2013
Zatwierdzający Druś Małgorzata (DPS Wójtowska) 12-12-2013
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 12-12-2013
Liczba odwiedzin: 940
Rejestr zmian